Baikal 21 | Gladiator (Battle Hardened)
Baikal 21 | Gladiator (Battle Hardened)
Baikal 21 | Ornate Hunter (Flawless)
Baikal 21 | Ornate Hunter (Flawless)
BAR | Axis Nightmare (Battle Hardened)
BAR | Axis Nightmare (Battle Hardened)
BAR | Axis Nightmare (War Torn)
BAR | Axis Nightmare (War Torn)
Gewehr 43 | Gladiator (War Torn)
Gewehr 43  | Gladiator (War Torn)
Gewehr 43 | Messerschmitt (Battle Hardened)
Gewehr 43  | Messerschmitt (Battle Hardened)
Gewehr 43 | Messerschmitt (Flawless)
Gewehr 43  | Messerschmitt (Flawless)
Gewehr 43 | Messerschmitt (War Torn)
Gewehr 43  | Messerschmitt (War Torn)
Gewehr 43 | Messerschmitt Camo (Battle Hardened)
Gewehr 43  | Messerschmitt Camo (Battle Hardened)
Gewehr 43 | Messerschmitt Camo (Flawless)
Gewehr 43  | Messerschmitt Camo (Flawless)
Gewehr 43 | Messerschmitt Camo (War Torn)
Gewehr 43  | Messerschmitt Camo (War Torn)
Gewehr 43 | Nachtjager
Gewehr 43 | Nachtjager
Grease Gun | Desert Camo
Grease Gun | Desert Camo
Grease Gun | Gladiator (Battle Hardened)
Grease Gun | Gladiator (Battle Hardened)
Grease Gun | Gladiator (War Torn)
Grease Gun | Gladiator (War Torn)
Luger | FockeWulf (Battle Hardened)
Luger | FockeWulf (Battle Hardened)
Luger | FockeWulf (Flawless)
Luger | FockeWulf (Flawless)
Luger | FockeWulf (War Torn)
Luger | FockeWulf (War Torn)
Luger | Snow Warrior (Battle Hardened)
Luger | Snow Warrior (Battle Hardened)
Luger | Snow Warrior (Flawless)
Luger | Snow Warrior (Flawless)
M1 Carbine | Bluenoser (Battle Hardened)
M1 Carbine | Bluenoser (Battle Hardened)
M1 Carbine | Bluenoser (Flawless)
M1 Carbine | Bluenoser (Flawless)
M1 Carbine | Bluenoser (War Torn)
M1 Carbine | Bluenoser (War Torn)
M1 Carbine | Gladiator (Battle Hardened)
M1 Carbine | Gladiator (Battle Hardened)
M1 Carbine | Gladiator (War Torn)
M1 Carbine | Gladiator (War Torn)