PPSh 41 | Red Tiger (Flawless)
PPSh 41 | Red Tiger (Flawless)
MP40 | Ivory
MP40 | Ivory
M1 Garand | Honeycomb
M1 Garand | Honeycomb
Kar98k S | Polished (Flawless)
Kar98k S | Polished (Flawless)
Kar98k S | Hunter
Kar98k S | Hunter
M1911 | Ivory
M1911 | Ivory
Springfield | Torn Flag
Springfield | Torn Flag
STG44 | Glow
STG44 | Glow
Fedorov Avtomat | Siberian Tiger (Battle Hardened)
Fedorov Avtomat | Siberian Tiger (Battle Hardened)
Kar98k | Maya
Kar98k | Maya
PPSh 41 | Red Army (Flawless)
PPSh 41 | Red Army (Flawless)
Springfield S | Desert (Flawless)
Springfield S | Desert (Flawless)
Kar98k | Fighter Ace (War Torn)
Kar98k | Fighter Ace (War Torn)
M1 Garand | Stealth (Flawless)
M1 Garand | Stealth (Flawless)
Kar98k | Fighter Ace (Flawless)
Kar98k | Fighter Ace (Flawless)
Luger | Tan (Flawless)
Luger | Tan (Flawless)
Fedorov Avtomat | Siberian Tiger (Flawless)
Fedorov Avtomat | Siberian Tiger (Flawless)
Luger | Ivory
Luger | Ivory
Springfield S | Corsair (Flawless)
Springfield S | Corsair (Flawless)
Kar98k S | The Red One (Flawless)
Kar98k S | The Red One (Flawless)
Mosin Nagant S | Yellow Flag (Flawless)
Mosin Nagant S | Yellow Flag (Flawless)
Mosin Nagant S | Blackwood (Flawless)
Mosin Nagant S | Blackwood (Flawless)
Kar98k S | The Red One (Battle Hardened)
Kar98k S | The Red One (Battle Hardened)
Kar98k S | The Red One (War Torn)
Kar98k S | The Red One (War Torn)
SVT-40 | T-34 (Flawless)
SVT-40 | T-34 (Flawless)